蔬 sơ (15n)

1 : Rau, các thứ rau cỏ dùng để ăn được đều gọi là sơ.