蔣 tương, tưởng (15n)

1 : Một loài nấm.
2 : Một âm là tưởng. Nước Tưởng. Họ Tưởng.