蒯 khoái (14n)

1 : Cỏ khoái dùng để dệt và đánh dây.
2 : Họ Khoái.