葷 huân (13n)

1 : Thức cay, rau hăng, như hành, hẹ, tỏi đều gọi là huân.
2 : Tục gọi ăn mặn là huân 葷, ăn chay là tố 素.