葶 đình (13n)

1 : Ðình lịch 葶藶 rau đay, lá để ăn, hạt dùng làm thuốc.