葱 thông (13n)

1 : Hành. Chỗ tóp trắng gọi là thông bạch 葱白.