葚 thậm (13n)

1 : Quả dâu. Có khi đọc là chữ thầm.