葘 truy, tai (13n)

1 : Ruộng vỡ cấy đã được một năm.
2 : Một âm là tai. Cùng nghĩa với chữ tai 災.