菾 điềm (12n)

1 : Cỏ điềm, tục gọi là quân đạt thái 莙薘菜 củ cải đỏ.