菽 thục (12n)

1 : Ðậu, tên gọi cả các giống đậu. Lễ ký 禮記 có câu xuyết thục ẩm thủy tận kỳ hoan, tư chi vị hiếu 啜菽飲水盡其歡,斯之謂孝 ăn đậu uống nước hết tình vui, thế gọi là hiếu. Nay ta nói thờ kính cha mẹ là thục thủy thừa hoan 菽水承歡.