菸 ư, yên (12n)

1 : Héo, úa.
2 : Một âm là yên. Cây thuốc lá.