荳 đậu (11n)

1 : Cây đậu. Cùng nghĩa với chữ đậu 豆.
2 : Ðậu khấu 荳蔻 cây đậu khấu.