荇 hạnh (10n)

1 : Rau hạnh, thứ rau mọc ở dưới nước.