荃 thuyên (10n)

1 : Cỏ thơm.
2 : Cái nơm, cùng nghĩa với chữ thuyên 筌.
3 : Vải nhỏ.