荀 tuân (10n)

1 : Tên một nước đời xưa.
2 : Họ Tuân.
3 : Cỏ tuân.