茶 trà (10n)

1 : Cây chè (trà), lá dùng chế ra các thứ chè uống.
2 : Sơn trà 山茶 một thứ cây lá thường xanh, hoa trắng, có thứ đỏ, dùng làm cảnh chơi.