苖 địch (9n)

1 : Tên cây, dùng làm thuốc được. Còn gọi là dương đề thảo 羊蹄草.