芽 nha (8n)

1 : Mầm. Như đậu nha 荳芽 mầm đậu.
2 : Sự vật gì mới phát ra cũng gọi là nha.
3 : Quặng mỏ.