芰 kị (8n)

1 : Một thứ củ ấu có bốn cạnh. Củ có hai cạnh gọi là lăng 菱.