芮 nhuế (8n)

1 : Nhỏ xíu.
2 : Bến sông.
3 : Tên một nước đời xưa.