芥 giới (8n)

1 : Rau cải.
2 : Hạt cải. Hạt cải nhỏ lắm, nên cái gì nhỏ mọn gọi là tiêm giới 纖芥.
3 : Phận hèn hạ gọi là thảo giới 草芥 cỏ rác.