艇 đĩnh (13n)

1 : Cái thoi, thứ thuyền nhỏ mà dài.
2 : Tiềm thủy đĩnh 潛水艇 tàu ngầm.