舵 đà (11n)

1 : Cũng như chữ đà 柁, cái bánh lái thuyền.