舀 yểu (10n)

1 : Múc nước bên này rót sang bên kia.