臾 du, dũng (8n)

1 : Tu du 須臾 chốc lát, giây lát.
2 : Một âm là dũng. Cùng nghĩa với chữ dũng 慂.