臑 nao, nhu (18n)

1 : Cánh tay trên, chân trên của các giống súc gọi là mao.
2 : Một âm là nhu. Mềm, mềm sụn.