臊 tao, táo (17n)

1 : Mùi thịt tanh hôi.
2 : Thẹn đỏ mặt. Ta quen đọc là chữ táo.