臀 đồn (17n)

1 : Hông, chỗ liền với lưng gọi là đồn.
2 : Trôn, đáy, dưới trôn dưới đáy cái đồ gì đều gọi là đồn.