膛 thang (15n)

1 : Nơi trống không ở trong mình người. Như hung thang 胸膛 trong ngực.
2 : Phàm vật gì trong lòng rỗng đều gọi là thang. Như tiền thang 前膛 lòng súng trước, hậu thang 後膛 lòng súng sau, v.v.