膊 bác (14n)

1 : Bắp tay, phần tay gần vai gọi là thượng bác 上膊, phần tay ở dưới gọi là hạ bác 下膊.
2 : Nem.
3 : Phanh thây xé xác.