腓 phì (12n)

1 : Bọng chân, bắp chân.
2 : Ðau, ốm.
3 : Lánh.