腁 biền (12n)

1 : Chai dộp. Làm ăn khó nhọc chân tay chai ra gọi là biền đê 胼胝.