脾 tì (12n)

1 : Lá lách.
2 : Tục gọi tính tình người là tì khí 脾氣.