脗 vẫn (11n)

1 : Khóe môi, hợp liền. Tục dùng như chữ vẫn 吻.