胴 đỗng (10n)

1 : Cái thân người, từ cổ xuống đến bẹn, trừ chân tay ra, gọi là đỗng.
2 : Ruột già.