胱 quang (10n)

1 : Bàng quang 膀胱 cái bong bóng, bọng đái.