胰 di (10n)

1 : Thịt thăn.
2 : Tục gọi sà phòng là di tử 胰子.