胯 khố, khóa (10n)

1 : Dưới bẹn, háng. Như khố hạ 胯下 dưới háng. Cũng đọc là chữ khóa.