胤 dận (9n)

1 : Nối dõi, con cháu đời đời nối dõi gọi là dận. Như huyết dận 血胤 dòng dõi máu mủ.