胚 phôi (9n)

1 : Chửa, có mang mới được một tháng gọi là phôi.
2 : Ðồ chưa xong hẳn gọi là phôi, nghĩa là mới có hình. Phôi thai 胚胎 cái gì mới ở bước đầu, cái mầm mới sinh ra. Có khi viết là phôi 肧.