胙 tạc, tộ (9n)

1 : Thịt phần, thịt tế rồi đem chia phần gọi là tạc.
2 : Báo đáp.
3 : Phúc, cũng đọc là chữ tộ.