胎 thai (9n)

1 : Có mang ba tháng gọi là thai. Lúc con còn ở trong bụng đều gọi là thai. Như thai giáo 胎教 dạy từ lúc còn trong bụng.
2 : Cái khuôn, cái cốt chế nên đồ.