肢 chi (8n)

1 : Chân tay người, chân giống thú, chân cánh giống chim đều gọi là chi.
2 : Sống lưng.