肛 giang, khang, xoang (7n)

1 : Lỗ đít, miệng ruột thẳng.
2 : Một âm là khang. béo, lớn. Ta quen đọc là chữ xoang cả.