聿 duật (6n)

1 : Bèn, bui, chữ dùng làm tiếng phát ngữ.
2 : Cái bút.