職 chức (19n)

1 : Chức, phàm các việc quan đều gọi là chức. Như xứng chức 稱職 xứng đáng với cái chức của mình. Vì thế nên ngôi quan cũng gọi là chức. Như văn chức 文職 chức văn, vũ chức 武職 chức võ, v.v. Ngày xưa chư hầu vào chầu thiên tử xưng là thuật chức 述職 nghĩa là bày kể công việc của mình làm. Ðời sau các quan ngoài vào chầu vua cũng xưng là thuật chức là vì đó.
2 : Chức phận, các việc mà bổn phận mình phải làm gọi là chức. Như tử chức 子職 chức phận làm con, phụ chức 婦職 chức phận làm vợ, chức vụ 職務, chức nghiệp 職業, v.v.
3 : Bui, chỉ, dùng làm trợ từ. Như chức thị chi cố 職是之故 chỉ vì cớ ấy.
4 : Chuyên chủ.