聒 quát (12n)

1 : Om sòm, nói rát tai, người ta không muốn nghe mà mình cứ nhai nhải mãi cũng gọi là quát. Tục thường nói là quát sảo 聒吵.
2 : Quát quát 聒聒 ngây ngô.