聆 linh (11n)

1 : Nghe, nghe rồi, lĩnh được ý gọi là linh.