耽 đam (10n)

1 : Vui, quá vui gọi là đam.
2 : Cùng nghĩa với chữ đam 眈.
3 : Tai to và dái tai thõng xuống.