耼 đam, tham (10n)

1 : Tai vẹt, tai vẹt không có vành tai là đam.
2 : Tên người. Cũng đọc là chữ tham.